Wat is de beste beroepsaansprakelijkheidsverzekering in België? 2023 vergelijking

We zijn vertrouwd :
We zijn vertrouwd : 4.6/5
VerzekeringGarantiesBeoordelingenEen offerte aanvragen

allianz new

Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating
Schade aan derden en aan klanten
Immateriële schade
Deze verzekering biedt een volledige burgerlijke aansprakelijkheid met rechtsbijstand en dekking van werken/leveringen inbegrepen. Met de mogelijkheid om de te verzekeren bedragen te kiezen.Aangeboden
Fichier:AXA Logo.svg — Wikipédia Schade berokkend aan derden en aan klanten
Vergissingen, verzuim, na- latigheid
Opzettelijk veroorzaakte schade
Herhaaldelijke schade zonder voorzorgsmaatregelen
Sluit deze verzekering af als u elk type ongeval met lichamelijk letsel, materiële en immateriële schade (uitgezonderd BA auto) wil verzekeren.Aangeboden

1200px ethias logosvg

Schade berokkend aan derden tengevolge van een beroepsfout
Fouten, nalatigheden, onachtzaamheid
Deze verzekering omvat juridische bescherming en dekt elk schadegeval waar ook ter wereld (vanuit België). Maar ook branden, burenhinder en ongevallen bij evenementen.Aangeboden
Baloise Insurance Burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de uitbating
Burgerlijke aansprakelijkheid na levering van producten en uitvoering van werkzaamheden
Schade aan door derden toevertrouwde goederen
Opzettelijk veroorzaakte schade
Herhaaldelijke schade zonder de nodige voorzorgsmaatregelen
Het aanbod omvat een volledige aansprakelijkheidsdekking (materieel, immateriële gevolgschade en lichamelijk) naast de eigendomsdekking (binnen 32 dagen). Uitgezonderd schade aan voertuigen en aan huurgoederen.Aangeboden
Federale Verzekering Schade veroorzaakt door brand, overstroming…
Schade veroorzaakt door voertuigen
Schade aan persoonlijke bezittingen
Schade veroorzaakt door nalatigheid
Deze verzekering is moduleerbaar volgens uw behoeften en bevat juridische bescherming en andere dekkingen zoals nevenactiviteiten die verband houden met uw activiteiten.Aangeboden

Net als voor particulieren dekt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de schade die werknemers tijdens het werk aan derden toebrengen. Het is een echt vangnet dat schade dekt die tijdens een activiteit aan derden wordt toegebracht. Wat zijn de gemiddelde tarieven van deze verzekering? Hoe kiest u de juiste beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Al onze toelichtingen!

Top beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen

 1. Allianz Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 2. Verzekering beroepsaansprakelijkheid AXA
 3. Ethias : Burgerlijke Aansprakelijkheid professionelen
 4. Bâloise : Burgerlijke Aansprakelijkheid ondernemingen
 5. Federale Verzekering : Burgerlijke Aansprakelijkheid ondernemingen

Allianz Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De Groep Allianz biedt een aansprakelijkheidsverzekering aan voor Belgische bedrijven.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal uw contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid dekken voor schade die tijdens de uitoefening van uw beroep aan derden wordt toegebracht en de aansprakelijkheidsverzekering uitbating dekt ook uw contractuele burgerlijke aansprakelijkheid voor het uitbatingsrisico.

Wat de verzekerde bedragen betreft, deze variëren van € 1.500.000 tot € 5.000.000 voor lichamelijk letsel, materiële schade en immateriële gevolgschade voor de uitbatingsverzekering en Allianz dekt ook zuivere immateriële schade volledig voor de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering ter hoogte van het verzekerde bedrag.

Deze bedrijfsverzekering zal ook verschillende extra opties bieden, waaronder aansprakelijkheid na levering en rechtsbijstand.

Verzekering beroepsaansprakelijkheid AXA

De beroepsverzekering van AXA is ook zeer uitgebreid en dekt uw aansprakelijkheid voor schade aan derden, waaronder natuurlijk uw klanten. Deze verzekering dekt fouten, verzuim of nalatigheid, maar ook verlies, beschadiging of verdwijning van documenten. Het dekt ook gebeurtenissen die zich tijdens uw beroepsactiviteit voordoen.

Elk van de aangeboden dekkingen heeft uiteraard zijn eigen beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. Wat de uitsluitingen van het contract betreft, is AXA transparant en deelt zij mee dat opzettelijk veroorzaakte schade, herhaaldelijke schade door het niet nemen van voorzorgsmaatregelen, schade door verrichtingen die vreemd zijn aan de verzekerde beroepsactiviteit en eisen wegens betwisting van ereloon en kosten niet gedekt worden.

Ethias : Burgerlijke Aansprakelijkheid voor professionelen

Ethias is ook één van de beste Belgische verzekeringsmaatschappijen voor professionelen, met een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid die zowel juridische beroepen, accountants, artsen en andere medische beroepen alsook IT-consultants en vele andere beroepen dekt.

Het richt zich dus zowel tot de vrije beroepen, de KMO’s en de grote bedrijven die hoofdzakelijk een activiteit uitoefenen van intellectuele aard. Deze verzekering dekt lichamelijke schade en immateriële schade berokkend aan derden na een beroepsfout zoals een ontwerpfout of een verkeerd advies. Het dekt zowel bedrijven als zelfstandigen.

Een van de sterke punten van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Ethias is dat deze wereldwijd werkt, zolang de schade het gevolg is van een gebeurtenis die te maken heeft met de activiteiten van de verzekerde vanuit een locatie in België.

Bâloise : Burgerlijke Aansprakelijkheid voor ondernemingen

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Bâloise omvat drie hoofddekkingen: de beroepsaansprakelijkheid die schade dekt die door uw activiteit aan derden wordt toegebracht, de aansprakelijkheid na levering van producten en schade aan toevertrouwde eigendommen, die schade dekt aan eigendommen van derden die u zijn toevertrouwd voor uw activiteit.

De B.A. polis van Bâloise omvat ook standaard verschillende uitbreidingen, waaronder schade veroorzaakt door de reclameborden en de uithangborden, schade veroorzaakt door het gebouw of de infrastructuur en schade veroorzaakt door het gebruikte materiaal.

Het contract bevat echter bepaalde uitsluitingen, waaronder schade die opzettelijk of contractueel is veroorzaakt, schade die moet worden verzekerd in het kader van een auto-, brand- of bedrijfsongevallenverzekering, schade bij financiële transacties of oneerlijke concurrentie, schade veroorzaakt door geleverde producten met een gebrek, schade in verband met werkzaamheden die met een gebrek zijn uitgevoerd en herhaling van schade.

Federale Verzekering : Burgerlijke Aansprakelijkheid voor ondernemingen

Met dit laatste contract kunt u uw burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de uitoefening van uw beroepsactiviteiten verzekeren door de verzekerde bedragen te bepalen, met de mogelijkheid om aanvullende garanties af te sluiten.

De basisbescherming dekt schade veroorzaakt aan derden tijdens de uitoefening van hun beroepsactiviteiten waaronder schade veroorzaakt door brand, ontploffing, rook, water, aantasting van het milieu tot 250.000 euro, schade veroorzaakt door motorrijtuigen uitgezonderd het verkeersrisico of schade veroorzaakt door motorrijtuigen gebruikt door uw aangestelden.

Het is mogelijk dit contract aan te vullen met verschillende optionele garanties zoals schade aan toevertrouwde goederen of rechtsbijstand.

Eén van de specifieke kenmerken van de B.A. ondernemingen van de Federale Verzekering is de aansprakelijkheid voor burenhinder die in de basiswaarborg is opgenomen. Deze dekking wordt ook uitgebreid tot nevenactiviteiten die verband houden met de uitbating van uw onderneming. Uw aansprakelijkheid is wereldwijd verzekerd tijdens uw prestaties en overal in Europa na levering.

Wat is de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor ondernemingen?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een contract dat de beroepsbeoefenaar beschermt. Het dient als dekking van schade die door laatstgenoemde of zijn bedrijf in de uitoefening van zijn activiteit is veroorzaakt.

Verzuim, onvoorzichtigheid en nalatigheid en de financiële gevolgen daarvan worden door de verzekeraar gedekt. De verzekerde is gedekt, ongeacht of de schade een klant, een derde, een partner, een leverancier of enige andere persoon die verband houdt met de beroepsactiviteit treft. Een B.A. verzekering voor ondernemingen is vooral bedoeld voor mensen en bedrijven die diensten aanbieden. Dit kunnen bijvoorbeeld vastgoedprofessionals, juristen of freelancers zijn. Ook mensen met een adviserend beroep zoals consultants, accountants of coaches kunnen een dergelijke polis afsluiten. Het is tevens ook een essentiële polis voor medische en paramedische beroepen zoals verpleegkundigen.

Goed om weten

Als u werknemers hebt, moet u weten dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt bij ontslag, zoals juridisch advies. U moet er dus zelf voor zorgen dat de procedure correct wordt uitgevoerd en dat onder andere de opzeggingsdagen worden berekend.

Hoeveel kost een B.A. verzekering voor ondernemingen in België?

De tarieven van beroepsverzekeringen variëren per beroepscategorie. Hieronder vindt u een tabel met indicatieve tarieven waarbij de werkelijke kosten afhangen van het gekozen dekkingsniveau.

BeroepscategoriePrijs van de BA verzekering / jaar
Paramedisch beroep100 - 200 €
Dienstverlening aan personen150 - 250 €
Handel250 - 300 €
Vakman250 - 300 €
Zelfstandig vastgoed150 - 250 €
Makelaardij600 - 800 €
Consulting en dienstverlening aan bedrijven150 - 250 €
Kunst et fotografie100 - 150 €
Prijs van de beroepsverzekering per beroep in België

Het door de verzekeraar voorgestelde tarief hangt af van het beroep van de persoon die de polis wil afsluiten. In principe geldt: hoe duurder de veroorzaakte schade, hoe duurder de polis.

In medische of persoonlijke zorgberoepen zullen polissen dus vaak duurder zijn dan in beroepen zoals fotograaf, waar de veroorzaakte schade doorgaans minder financiële gevolgen heeft. Het door de verzekeringnemer gekozen garantieniveau staat ook centraal bij het opstellen van de offerte. Zo zal het mogelijk zijn om het maximale bedrag te kiezen waarvoor uw aansprakelijkheid is verzekerd in functie van het soort schade.

Goed om weten

Tenslotte kunnen de omzet van de onderneming en haar juridische vorm de kosten van de verzekering beïnvloeden.

Is de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringing verplicht?

In België bepaalt de regionale wetgeving of een verzekering wel of niet verplicht is. Voor sommige beroepen is een B.A. beroepsverzekering echter verplicht, ongeacht waar de activiteit plaatsvindt. Dit geldt voor vrije beroepen zoals advocaten, architecten of verpleegkundigen.

De beroepsverzekering is verplicht voor alle (para)medische beroepen. Dit staat bekend als een paramedisch beroepsverzekeringscontract.

De niet gereglementeerde beroepen zullen de keuze hebben om wel of niet een verzekering beroepsaansprakelijkheid af te sluiten.

Let op

Het is belangrijk om te benadrukken dat personen die geen B.A. beroepsverzekering hebben het bedrag van de schade die tijdens de uitoefening van hun activiteit is veroorzaakt, zelf moeten betalen.

Dit contract verzekert dus de financiële continuïteit van het bedrijf in geval van schade. Bovendien kan een verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid voor bepaalde klanten een gunstig argument zijn als de door de verzekeringsmaatschappij geboden garanties geruststellend zijn.

Wat zijn de garanties van de B.A. beroepsverzekering?

De schade die gedekt worden door een BA-beroepsverzekering zijn :

 • Lichamelijke schade,
 • Materiële schade,
 • Immateriële gevolgschade,
 • Zuivere immateriële schade.

Dit type polis dekt de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de bedrijfsleider, de ondernemer of één van de werknemers van de onderneming.

 • De garantie na levering is een extra optie. Schade na levering wordt niet altijd gedekt door verzekeringspolissen. Dit is een factor die van invloed kan zijn op de prijs die bij de offerte wordt vermeld. Toch is het essentieel om schade te dekken nadat de dienst is uitgevoerd. Concreet betekent dit dat een IT-specialist zijn of haar werk kan dekken nadat het werk is voltooid.
 • De rechtsbijstand kan ook worden opgenomen in een B.A. beroepsverzekering. Hiermee kunnen eventuele juridische kosten verbonden aan schade worden gedekt. De kosten van een advocaat kunnen bijvoorbeeld inbegrepen zijn.

Hoe zegt u uw beroepsverzekering op ?

De verzekerde kan het contract om verschillende redenen beëindigen:

 • op de einddatum van het contract,
 • na elke schade-aangifte,
 • in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden of van het tarief,
 • in geval van vermindering van het riscico,
 • in geval van faillissement, stopzetting van de acitiveit, concordaat of intrekking van de vergunning.

Om een polis van een beroepsverzekering op te zeggen, moet een aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden verstuurd. Voor de meeste van de opzegredenen vindt de opzegging plaats binnen een maand vanaf de dag nadat de verzekeraar het verzoek heeft ontvangen.

De verzekeraar kan er ook voor kiezen de polis aan het einde van de verzekeringsperiode te beëindigen. Deze opzegging kan plaatsvinden in geval van omissie of onnauwkeurigheid van de beschrijving van de risico's op het moment van inschrijving. Niet-betaling van de premies kan ook leiden tot beëindiging van het contract. Bij wijziging van de wetgeving inzake beroepsaansprakelijkheid heeft de verzekeraar 6 maanden de tijd om een contract op te zeggen.

Wat is het verschil tussen bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de beroepsfouten gemaakt tijdens het uitoefenen van de beroepsactiviteit.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt van haar kant de ondernemer of de beheerder voor schade buiten de uitvoering van het contract.

Goed om weten

Als een loodgieter bijvoorbeeld een muur beschadigt terwijl hij zijn materiaal verplaatst na het repareren van een waterlek in een huis, valt hij onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Meestal zijn de garanties verbonden aan de exploitatie opgenomen in de beroepsaansprakelijkheid. Dit is vaak een must voor professionals wiens werk schade kan veroorzaken buiten de reikwijdte van het oorspronkelijke contract. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt vaak afgesloten door zelfstandigen die bescherming voor intellectuele aansprakelijkheid nodig hebben. Er bestaat met name een verplichte beroeps BA-verzekering voor bepaalde beroepen.

Onze 6 tips om de beste beroepsverzekering te kiezen!

 • 1. Vraag meerdere offertes aan

Om de beste tarieven te kunnen krijgen, raden wij u aan om bij verschillende verzekeringsmaatschappijen offertes aan te vragen. Bovenaan deze pagina kunt u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering simuleren. Door enkele gegevens over de aard van uw activiteit in te voeren, krijgt u de basistarieven van de verzekeraars. Vaak moet u contact opnemen met de verzekeraars om alle informatie over uw activiteit en uw profiel te verstrekken om een definitief tarief te krijgen. Dit is echter de gelegenheid om een overzicht te krijgen van de tarieven van elk van de Belgische maatschappijen die dit type polis aanbieden.

 • 2. Bestudeer de garanties

Wij raden u aan niet altijd systematisch de goedkoopste polis te tekenen. U moet ervoor zorgen dat u alle dekking heeft die u nodig heeft. Lage premies kunnen hoge eigen risico's verbergen en zeer lage dekkingsplafonds hebben. Zoals eerder in dit artikel vermeld, zijn sommige opties zoals de dekking van het risico na levering of de rechtsbijstand niet altijd in de basispolis opgenomen. Als u dit soort dekking nodig heeft, moet u er dus voor zorgen dat het is inbegrepen in het door de verzekeraar aangeboden tarief.

 • 3. Controleer de gewaarborgde bedragen

Wij adviseren u niet alleen na te gaan wat gedekt is, maar ook te kijken naar de bedragen die bij elk type schade horen. Als professional in uw activiteitensector weet u of deze bedragen genoeg zijn en overeenstemmen met uw activiteit. Bovendien is het mogelijk dat polissen met vergelijkbare tarieven helemaal niet dezelfde bedragen dekken.

 • 4. Probeer de diensten van een makelaar

Om verder te gaan dan een eenvoudige online simulator van tarieven, kan u beroep doen op een verzekeringsmakelaar. Wij raden u aan om er zeker van te zijn dat het om een professionele beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in België gaat. Hij kan u de weg wijzen naar de meest voordelige Belgische bedrijven. Hij of zij zal ook de verschillende garanties in uw contract en de mogelijkheden tot opzegging kunnen uitleggen. Het begrijpen van de termen van de polis kan een echte last zijn wanneer u niet vertrouwd bent met de verzekeringssector. De bijstand van een deskundige kan dus onaangename verrassingen bij een schadegeval voorkomen.

Hij kan ook een expert zijn in de vereisten voor een paramedische beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere sectoren waar een dergelijke dekking nodig is. U zult zich ervan kunnen verzekeren dat u werkelijk voldoet aan de verwachtingen van de Belgische wetgeving.

 • 5. Raadpleeg de beoordelingen

Voordat u een verzekeringsmakelaar of een verzekeringsmaatschappij in vertrouwen neemt, kunt u de beoordelingen van klanten raadplegen. Het gaat over getuigenissen van het reactievermogen en de kwaliteit van de dienstverlening van dit type professionals. Hiervoor zijn er websites die u toegang geven tot gecertificeerde reviews. Zo weet u zeker dat deze niet nep zijn. De getuigenissen die u daar vindt, zijn het resultaat van interviews met klanten van de maatschappij dat u wilt vertrouwen.

 • 6. Aarzel niet om van verzekeraar te veranderen

Er zijn gevallen waarin u een verzekeringspolis kan opzeggen. Aarzel niet om hiervan gebruik te maken om offertes van andere verzekeraars te krijgen. De tarieven voor nieuwe klanten worden vaak gecombineerd met promoties. Als de administratieve rompslomp van het wijzigen van uw verzekeringspolis u afschrikt, kan u gebruik maken van de diensten van professionals zoals makelaars. Bovendien bieden sommige verzekeringsmaatschappijen aan om het werk voor u te doen, om uw vorige polis op te zeggen en het nodige te doen voor de nieuwe polis.

Stel een vraag, Een expert zal antwoord geven
Uw naam is verplicht
De inhoud van de reactie is vereist.