Verhoogde tegemoetkoming: uitleg en voordelen 2024

geverifieerde informatie

verificator-profile-picture-profile-picture

Informatie geverifieerd door  Adeline Harmant

Onze artikelen zijn geschreven door experts in hun vakgebied (financiën, handel, verzekeringen enz.) wiens handtekeningen u aan het begin en aan het einde van elk artikel zult zien. Ze worden ook vóór elke publicatie systematisch herzien en gecorrigeerd, en regelmatig bijgewerkt.

Ontdek de methodiek
author-profile-picture
Cyril Adriaensen bijgewerkt op 19 september 2023

Mensen met een beperkt inkomen komen in aanmerking voor de verhoogde tegemoetkoming, wat resulteert in lagere kosten voor medische zorg en extra financiële voordelen.

Maar wat is nu de verhoogde tegemoetkoming? Wat zijn de voordelen en de voorwaarden voor verhoogde tegemoetkoming? Hoe kunt u het aanvragen? Vindt met de gids hieronder, al de informatie die u nodig hebt om maximaal te kunnen profiteren van de verhoogde tegemoetkoming in België.

Door naast de BVT statuut ook een mutualiteit te kiezen die geschikt is voor uw behoeften, kunt u uw zorgkosten tot een minimum beperken. Aarzel niet om mutualiteiten te vergelijken en indien nodig te veranderen.

Wat is de verhoogde tegemoetkoming in België?

Het BVT-statuut (Begunstigde van een Verhoogde Tegemoetkoming) geeft bepaalde mensen de mogelijkheid te profiteren van een hogere vergoeding voor medische zorg. Deze vergoeding betreft bijvoorbeeld medische zorg of geneesmiddelen.

Het BVT-statuut wordt gedefinieerd op basis van het huishoudinkomen. Sommige mensen die het leefloon (LL) of het inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangen, worden door de mutualiteiten automatisch als BVT erkend, ongeacht hun inkomen. Het leefloon is een uitkering die iemand in staat stelt een menswaardig bestaan te leiden.

Om in aanmerking te komen voor de LL moet aan zes verplichte voorwaarden worden voldaan: nationaliteit, woonplaats, leeftijd, gebrek aan middelen, gebrek aan vermogen om te werken en einde van de sociale rechten. Er zijn drie categorieën aanvragers:

 • de samenwonende persoon,
 • de alleenstaande,
 • de persoon die samenwoont met een gezin ten laste.

Door een mutualiteit te kiezen die aangepast is aan uw behoeften, naast het BVT-statuut, kunt u uw ziektekosten tot een minimum beperken. Aarzel niet om te vergelijken en zo nodig te veranderen.

Vergelijk de beste mutualiteit tarieven in een paar klikken

Vergelijk

Verhoogde tegemoetkoming: voorwaarden

Er moet aan één van de volgende drie voorwaarden voldoen om de verhoogde tegemoetkoming te ontvangen:

 • Een uitkering ontvangen die recht geeft op de verhoogde tegemoetkoming
 • Ingeschreven staan bij een ziekenfonds als wees of als niet-minderjarige vreemdeling
 • Een inkomen hebben onder het grensbedrag

Uitkeringen die recht geven op de verhoogde tegemoetkoming

Een ontvanger van een leefloon uitkering wordt door de mutualiteit automatisch erkend als een begunstigde van de verhoogde tegemoetkoming (BVT) en profiteert van hogere vergoedingen voor ziektekosten.

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een sociale financiële hulp voor mensen van 65 jaar en ouder die niet over voldoende middelen beschikken. De voorwaarden om IGO te ontvangen zijn leeftijd, nationaliteit, woonplaats, financiële situatie en gezinsmiddelen.

Tegemoetkoming voor personen met een handicap:

 • Inkomensvervangende tegemoetkoming
 • Integratietegemoetkoming
 • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

Uitkering voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke handicap of aandoening van ten minste 66% of vier punten op de eerste pijler van de medisch sociale schaal.

Indien de mutualiteit een persoon niet automatisch als begunstigde van een verhoogde tegemoetkoming erkend, kan een inkomensonderzoek het BVT-statuut toekennen.

Om in aanmerking te komen voor het BVT-statuut op basis van het inkomen, mag het huishouden een maximale inkomensgrens van 23 303,84 € niet overschrijden. Het inkomen van het jaar voorafgaand aan het statuut aanvraag wordt in aanmerking genomen, de "referentieperiode van één jaar".

Tot de mensen met de BVT-statuut behoren ook:

 • weduwnaars en weduwen;
 • gepensioneerden;
 • langdurig werklozen;
 • mensen die een invaliditeitspensioen en dergelijke ontvangen,
 • gehandicapten die geen uitkering ontvangen;
 • eenoudergezinnen.

Voor deze categorieën personen wordt het inkomen van de maand voorafgaand aan de aanvraag in aanmerking genomen, dus de "referentieperiode van één maand".

Voordelen van de verhoogde tegemoetkoming binnen de ziekteverzekering

De verhoogde tegemoetkoming biedt voordelen wat betreft de vergoeding van ziektekosten. Mensen die erkend zijn als begunstigde van een verhoogde tegemoetkoming krijgen namelijk een hogere bijdrage van de mutualiteiten. Ontdek hieronder wat de standaard voordelen van de verhoogde tegemoetkoming zijn:

 • Terugbetaling van medische kosten: Bij medische kosten geldt een verlaagd eigen aandeel, wat van toepassing is op bepaalde medicijnen, raadplegingen bij artsen, tandartsen, fysiotherapeuten, en andere zorgverleners, evenals op ziekenhuisopnames.
 • Hospitalisatie kosten: minder grote bijdrage in de verblijfkosten bij een ziekenhuisopname.
 • Regeling betalende derde: Tijdens afspraken met uw huisarts wordt het "betalende derde"-systeem geactiveerd. Dit betekent dat u alleen het eigen aandeel hoeft te betalen, terwijl de overige kosten van het honorarium rechtstreeks worden geregeld tussen de arts en het ziekenfonds.
 • Maximumfactuur (MAF): Er geldt een verlaagd jaarlijks maximumbedrag voor medische kosten. Zodra u gedurende een kalenderjaar dit grensbedrag bereikt, wordt het volledige remgeld voor de daaropvolgende medische diensten automatisch vergoed.

Voordelen van de verhoogde tegemoetkoming in aanvulling op de ziekteverzekering

Naast hogere vergoedingen voor ziektekosten, biedt het BVT-statuut ook andere voordelen. Ontdek hieronder wat deze voordelen zijn:

Het BVT statuut geeft korting op het openbaar vervoer bij de volgende maatschappijen:

 • NMBS
 • De Lijn
 • TEC
 • MIVB

Om kortingen op abonnementen te krijgen, moet een door de mutualiteit afgegeven attest worden overgelegd.

Bij de NMBS krijgen begunstigde van een verhoogde tegemoetkoming 50% korting op biljetten tweede klas in heel België. De verminderingskaart staat echter op naam en vereist een attest van verhoogde tegemoetkoming om het statuut van de reiziger te bewijzen.

Bij De Lijn betaalt u 56 € voor een jaar abonnement (Omnipas of Buzzy Pazz), in plaats va 351 € (Omnipas) en 215 € (Buzzy Pazz). Wel moet u 5 € administratiekosten betalen indien u nog geen MOBIB-kaart heeft.

Bij de MIVB betaalt u slechts 85 € voor een jaar abonnement, waarmee u dus onbeperkt kunt reizen.

Begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming profiteren ook van de volgende voordelen:

 • toegang tot de interventie van het sociaal verwarmingsfonds van het OCMW;
 • energiebesparing
 • het sociaal telefoontarief;
 • vrijstelling of verlaging van de provinciale en gemeentelijke belasting, afhankelijk van uw woonplaats;
 • de verlaging van uw kosten bij sommige kabeltelevisiebedrijven;
 • gratis vuilniszakken of een verlaging van de vuilnisbelasting, afhankelijk van uw woonplaats.

Verhoogde tegemoetkoming CM: extra voordelen

De Christelijke mutualiteit biedt naast al de bovengenoemde voordelen ook nog zelf voordelen als u profiteert van verhoogde tegemoetkoming:

 • Herstelverblijf: U krijgt een hogere tegemoetkoming voor verblijf in een hersteloord.
 • Psychotherapie: U krijgt een hogere vergoeding voor psychologische zorg.
 • Reisbijstand: Een lagere eigen risico is van toepassing op onvoorziene medische kosten tijdens vakantie in het buitenland
 • Jeugdvakanties: Extra korting voor jeugdvakanties met Kazou
 • Samana: Extra korting voor vakanties en cursussen voor chronisch zieken.
 • Gezondheidspromotie: Korting voor cursussen rond gezondheid.

Hoe wordt u begunstigde van een verhoogde tegemoetkoming?

Als het begunstigde van een verhoogde tegemoetkoming-statuut (BVT-statuut) automatisch door de mutualiteit aan een persoon wordt toegekend vanwege zijn of haar statuut of de uitkeringen die hij of zij ontvangt, dan hoeft de persoon geen actie te ondernemen.

Indien een persoon voldoet aan de criteria van het statuut, zoals begunstigden van LL of IGO, dan erkent de mutualiteit deze persoon automatisch als BVT.

Als iemand echter op grond van zijn inkomen als BVT wordt erkend, moet deze persoon bewijzen dat zijn inkomen de maximum inkomensgrenzen niet overschrijdt.

De mutualiteit van de aanvrager van het BVT-statuut geeft een verklaring op erewoord af waarin alle belastbare huishoudinkomsten moeten worden ingevuld, die overeenkomen met de inkomsten vóór aangifte bij de belastingdienst (vóór aftrek of vrijstelling).

De inkomens die in aanmerking worden genomen voor de aanvraag van het BVT-statuut zijn :

 • beroepsinkomsten ;
 • inkomsten uit roerende en onroerende goederen:
 • vervangingsinkomsten (=inkomsten ter compensatie van inkomstenderving tijdens een periode van inactiviteit) indien deze door de belastingdienst als beroepsinkomsten worden erkend;
 • inkomsten die bij de belastingdienst zijn aangegeven.

Vervolgens moeten, naast de verklaring op erewoord en het bewijs van inkomen, binnen 2 maanden diverse bewijsstukken worden overgelegd. Deze documenten omvatten:

 • het aanslagbiljet - uittreksel uit het belastingregister of belastingformulier;
 • inkomensbewijzen zoals salarisstroken, aankoopbewijzen, bankafschriften of bewijzen van gezinstoelagen.

Goed om weten

Voorheen waren er twee afzonderlijke statussen, het BVT-statuut en de Omnio-statuut, die in 2014 zijn verdwenen. Het Omnio-statuut komt overeen met wat nu BVT inkomsten worden genoemd over de referentieperiode van één jaar.

Vergelijk de beste mutualiteit tarieven in een paar klikken

Vergelijk

Wat is de inkomensgrens voor verhoogde tegemoetkoming?

Er zijn twee soorten inkomensgrenzen voor BVT:

 1. De inkomensgrens dat rekening houdt met de inkomsten van het jaar voorafgaand aan de aanvraag van het BVT-statuut.
 2. De inkomensgrens dat rekening houdt met het inkomen van de maand voorafgaand aan de aanvraag van het BVT-statuut.

De laatst genoemde inkomensgrens betreft :

 • de langdurig werklozen;
 • eenoudergezinnen;
 • weduwen/weduwnaars;
 • gehandicapten;
 • gepensioneerden;
 • personen die als gehandicapt worden beschouwd maar geen recht hebben op een uitkering;
 • ambtenaren die langer dan een jaar met verlof zijn wegens ziekte of handicap;
 • militairen die langer dan een jaar ziek zijn.

Goed om weten

Het maximum voor een referentieperiode van één jaar bedraagt 25 797,56 € vanaf 1 september 2022. Dit plafond wordt verhoogd met 4 775,84 € voor elke persoon ten laste in het huishouden.

Het eenjarige referentieplafond voor andere categorieën personen bedraagt 23 303,84 € bruto op basis van het inkomen van 2022, plus 4 314,18 € per persoon ten laste in het huishouden.

Wat is het verschil tussen het BVT voordeel en het BVT inkomen?

Het BVT inkomen wordt berekend op basis van het inkomen van een huishouden en wordt verkregen door het inkomen van een huishouden aan te tonen zoals in het vorige punt is uitgelegd.

Het BVT inkomen statuut wordt verdeeld in twee categorieën:

 • personen met een laag inkomen waarvan het inkomen over een referentieperiode van één jaar in aanmerking wordt genomen
 • mensen met een bijzondere situatie zoals langdurige werkloosheid, gehandicapten die geen uitkering ontvangen of eenoudergezinnen (Voor de volledige lijst kunt u teruggaan naar vraag 1.). Hun inkomen wordt in aanmerking genomen over een referentieperiode van één maand.

Het BVT voordeel wordt niet toegekend op basis van iemands inkomen, maar op basis van een sociaal voordeel. De personen die in aanmerking komen voor het BVT voordeel statuut zijn :

 • begunstigden van een LL- of soortgelijke bijstand gedurende ten minste drie opeenvolgende maanden.
 • begunstigden van de IGO;
 • niet-begeleide minderjarige vreemdelingen;
 • begunstigden van een invaliditeitsuitkering;
 • kinderen met een lichamelijke of geestelijke handicap van ten minste 66%;
 • wezen onder de 25 jaar die kinderbijslag ontvangen.

Zoals gezegd wordt het BVT voordeel statuut automatisch toegekend aan mensen die aan deze voorwaarden voldoen. Naast het BVT-statuut kan het vinden van een mutualiteit die bij uw situatie past, u helpen uw ziektekosten te beperken.

Heeft u met de verhoogde tegemoetkoming recht op het sociaal tarief?

Het sociaal tarief is bedoeld om personen of gezinnen te ondersteunen bij het betalen van hun energierekening, maar het is alleen van toepassing op het geregistreerde thuisadres. Dit sociaal tarief geldt voor elektriciteit, aardgas of warmte en blijft uniform in heel België, ongeacht de gekozen energieleverancier of netbeheerder.

In de meeste gevallen wordt het sociaal tarief automatisch aan u toegekend, dus u hoeft zelf geen actie te ondernemen. De FOD Economie informeert elke drie maanden uw energieleverancier over welke klanten in aanmerking komen voor het sociaal tarief. Het feit dat u behoort tot een categorie van rechthebbenden wordt dus niet onmiddellijk meegedeeld aan uw energieleverancier. De energieleveranciers ontvangen om de 3 maanden automatische updates over de personen die recht hebben op het sociale energie tarief.

Er zijn 3 situaties mogelijk:

 1. Doorlopende rechthebbende
 2. Vernieuwde rechthebbende
 3. Nieuwe rechthebbende

Doorlopende rechthebbende

Als u in het verleden al een beslissing heeft gekregen voor het recht op de verhoogde tegemoetkoming die in 2023 nog steeds geldig is:

 • Automatisch:
  - Uw energieleverancier ontvangt in de laatste week van januari of begin februari 2023 bericht over de verlenging van uw recht van 1 januari 2023 tot 31 maart 2023;
  - Uw energieleverancier wordt in de laatste week van april of begin mei 2023 geïnformeerd over de verlenging van uw recht van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023.
 • Papieren attest:
  - Het sociaal tarief kan alleen worden toegekend als u een attest presenteert van uw ziekenfonds.

Vernieuwde rechthebbende

Als uw recht op de verhoogde tegemoetkoming beëindigd word op 31 december 2022 en u dient een nieuwe aanvraag in die in het eerste kwartaal wordt beoordeeld en goedgekeurd:

 • Automatisch:
  - Uw energieleverancier ontvangt in de laatste week van april of begin mei 2023 een melding betreffende de verlenging van uw recht op het sociaal tarief, geldig van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023.
 • Papieren attest:
  - Het sociaal tarief kan alleen worden toegekend als u een attest presenteert van uw ziekenfonds.

Nieuwe rechthebbende

Als u in het eerste trimester van 2023 een persoon met het recht op de verhoogde tegemoetkoming wordt:

 • Automatisch:
  - uw energieleverancier wordt in mei 2023 geïnformeerd over het recht op het sociaal tarief van 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023.
 • Papieren attest:
  - Het sociaal tarief kan alleen worden toegekend als u een attest presenteert van uw ziekenfonds.

Als u in het tweede trimester van 2023 een persoon met het recht op de verhoogde tegemoetkoming wordt:

 • Automatisch:
  - uw energieleverancier wordt eind juli/begin augustus 2023 geïnformeerd over het recht op het sociaal tarief van 1 april 2023 tot en met 30 juni 2023.
 • Papieren attest:
  - Het sociaal tarief kan alleen worden toegekend als u een attest presenteert van uw ziekenfonds.
logo

Vindt de mutualiteit die het beste bij u past!

Vond je dit artikel leuk?
author-profile-picture/
Cyril Adriaensen
hellosafe-logo
hellosafe-logo

Cyril Adriaensen combineert een vroege passie voor financiën met gevestigde expertise in management. Met een achtergrond in rechten heeft hij zich, vastberaden, een weg gebaand in de complexe wereld van het ondernemerschap. Zijn carrière, die zich over meerdere jaren uitstrekt, wordt gekenmerkt door een opmerkelijke veelzijdigheid. Cyril heeft met uiteenlopende klanten gewerkt, van lokale bedrijven tot internationale giganten, en verleende managementdiensten op maat. Zijn vermogen om zich in verschillende onderwerpen te verdiepen en aan te passen, van technologie tot cultuur, wordt overal gewaardeerd. Als Business Manager voor Hellosafe België deelt Cyril zijn kennis via artikelen die helderheid en creativiteit combineren. Hij schrijft over onderwerpen die variëren van projectontwikkeling tot de nieuwste trends in bankieren en financiële producten. Naast zijn professionele betrokkenheid streeft Cyril er voortdurend naar om in de voorhoede te blijven van de ontwikkelingen op de gebieden waarin hij actief is. Zijn leergierigheid wordt weerspiegeld in zijn vermogen om nieuwe technieken te verkennen en de nieuwste innovaties in zijn werk te verwerken.

Stel een vraag, Een expert zal antwoord geven
Uw naam is verplicht
De inhoud van de reactie is vereist.